Řád ošj zš

Vnitřní řád Obecní školní jídelny Šardice

  Základní ustanovení

    Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 o školním stravování. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000.Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích     a  zásadách osobní a provozní hygieny.

    Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, dětí a zaměstnanců mateřské školky a cizím strávníkům.

     Řád školní jídelny

  1. Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci ( vyhláška 107/2005 S.). Neodhlášená strava bude účtována v plné výši. Porušení tohoto pravidla bude zjišťováno a rozdílná částka bude (provozní náklady) bude přičtena k záloze na další měsíc. Výdej obědů do jídlonosičů ( u dětí ZŠ s čipem) je v době od 10:45 do 11:45
  2. Oběd v době nemoci si rodič může vyzvednout za plnou cenu ve výdejně pro cizí strávníky ve školní jídelně (viz. ceník)
  3. Pracovníci školy a školského zařízení mají nárok na sníženou cenu obědu pouze v době kdy vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě sjednaném v pracovní smlouvě.

Způsob úhrady stravného :

  1. Stravné se platí hotově vždy poslední středu v měsíci od 8  -15:00 hodin na   další  měsíc, aby bylo zřejmé kdo má o svačiny a obědy zájem. Při každé platbě obdržíte pokladní doklad. Bez domluvy nebude automaticky s nikým počítáno. Stravné se dá uhradit i přes bankovní účet, č. účtu 107 -8984340257/0100 a to max. na 2 měsíce dopředu, variabilní symbol je u každého strávníka jiný, tento zjistíte u vedoucí školní jídelny.
  2. Pokud nebude mít strávník na svém účtu dostačující  hotovost nebude mu umožněno objednání stravy
  3. Žáci si svačinu a oběd odebírají na základě  čipu přes terminál. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit a zakoupit si nový.  Od 1. 9. 2021 nebudou čipy prodávány v kanceláři školní jídelny, ale v kanceláři základní školy. Tyto čipy je však nutné načíst u vedoucí školní jídelny, aby byly propojeny s výdejem stravy. Děti jsou povinny pro vydání stravy nosit čip. Pokud strávník čip zapomene musí tuto skutečnost nahlásit při výdeji stravy. Na výdejním terminálu lze zjistit, zda má strávník na tento den stravu objednanou. 
  4. Svačiny se vydávají od 9. 30 do 10 hodin.  Obědy se vydávají  od 11.30 hod. do 13.45 hod dle rozvrhu. Školní jídelna se uzavírá ve 14 hodin. Do školní jídelny mají přístup pouze ti žáci, kteří mají řádně zaplacené stravné. Žák je povinen chovat se v jídelně slušně a ohleduplně vůči ostatním a dbát na čistou a pořádek. Dohled v jídelně po dobu svačin a oběda zajišťuje pedagogický dozor. Rozpis dozoru je vyvěšen na nástěnce v jídelně.
  5. Pokud si strávník chce odhlásit nebo nahlásit svačinu nebo oběd, učiní tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo na internetové adrese www. strava.cz  den předem do 12 hodin! Za nepřítomnosti vedoucí školní jídelny se strava odhlašuje a přihlašuje u kuchařek. V sobotu, neděli a ve svátky změnu stravného nelze provést ! V době dovolené vedoucí školní jídelny není možné přidělit strávníkovi poslanou zálohu na stravné.
  6. Vnitřní řád zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace , nepřátelství nebo násilí

 Tel. 518 624 622    e-mail: osj.sardice@seznam.cz    www. osj-sardice.cz

 V Šardicích 1. 8. 2022                   Lenka Duhajská, vedoucí OŠJ Šardice